Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

Nepřehlédněte

20220419 dooffy nspka banner260x500px Studuj srdcem

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÁCH
 

1. ÚVOD

Lékárna Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat své zákazníky, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Lékárna je povinna informovat pacienty na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“). Tyto informace jsou dostupné také v písemné formě v prostorách naší lékárny.

2. INFORMACE O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A NAKLÁDÁNÍ S NIMI


Kontaktní údaje správce osobních údajů:


Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Doručovací číslo 734 12

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová
Masarykova třída 900
735 14 Orlová

Statutární zástupce správce:

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce
ředitel nemocnice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Michaela Formandlová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
596 383 190
734 683 881

Pojmy
Osobní údaje (dále jen OÚ) = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

Zpracování OÚ = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, přizpůsobení, vyhledání, nahlédnutí…

Správce OÚ = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Subjekt OÚ = identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (osoba, ke které se osobní údaje vztahují).

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje lékárnou zpracovávány
• Lékárenské služby (příprava a výdej léků a jiných přípravků), klientské karty

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:
Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností nemocnice, která je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

Tyto povinnosti vyplývají z následujících právních předpisů v platném znění:

• zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech;
• vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky;
• vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů;
• zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Oprávněné zájmy nemocnice nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
Nemocnice neprovozuje v prostorách lékárny kamerový systém.

Kategorie dotčených osobních údajů
V případech, kdy nemocnice (lékárna) osobní údaje nezískává pouze od zákazníků samotných, ale rovněž od jiných osob (rodinní příslušníci vyzvedávají léčivo vázané na recept apod.), jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
• identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, rodné číslo…)
• adresní údaje (adresa bydliště, případně telefonní číslo, e-mail)
• údaje o zdravotním stavu (druh vydávaných léčiv)

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (zejména Státní ústav pro kontrolu léčiv a zdravotní pojišťovny, které se podílejí na úhradě vydávaných léčiv).

Doba uložení osobních údajů
Doba uložení osobních údajů se řídí zákonem č. 372/2011 Sb. a vyhláškou 98/2012 Sb., v platném znění.

3. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vzhledem k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, máte tato práva:


Máte právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů.
  - Můžete například požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

Máte právo na opravu neúplných nebo chybných osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo něj požadujete jen omezení jejich použití;
c) lékárna již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

Máte právo na výmaz osobních údajů pokud:
  - již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  - vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  - byly osobní údaje zpracovány protiprávně;
  - musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

•  právo na přenositelnost osobních údajů
Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, jež poskytl subjekt údajů správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a navíc zpracování se provádí automatizovaně a právním základem pro zpracování osobních údajů musí být souhlas subjektu údajů nebo plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt údajů je, což není náš případ.

4. JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA UVEDENÁ V ČLÁNKU 3?


4.1 Způsob uplatnění práv

• Písemně dopisem zaslaným na adresu správce (uvedena výše), na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“
  - Upozorňujeme, že z důvodu ochrany osobních údajů musí být v žádosti úředně ověřený podpis subjektu údajů.
  - V případě, že uplatňujete práva za jinou osobu, musí žádost obsahovat úředně ověřenou plnou moc této osoby.

• Osobně u Pověřence pro ochranu osobních údajů (v době jeho nepřítomnosti na sekretariátu nemocnice).
  - Zde budete z důvodu ochrany osobních údajů vyzváni k předložení dokladu totožnosti.

• Elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  - Takovýto e-mail musí obsahovat elektronický podpis.


4.2 Obsah žádosti na uplatnění práv

Ve své žádosti, prosím, uveďte následující:
• svoji totožnost;
• specifikujte, jaké právo uplatňujete;
• uveďte, na jakou adresu si přejete odpovědět;
• vzorový formulář žádosti naleznete na webových stránkách nemocnice: http://www.nspka.cz v sekci Ochrana osobních údajů – GDPR.


Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání žádosti či námitky, které jsou doručeny jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Uvedená práva nelze uplatnit telefonicky či ústně.