Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Motto: Odměnou za naši práci je vaše zdraví...

Poslání: Poskytovat komplexní, kvalitní a bezpečnou péči všem pacientům.

 

Vize:
1. Spokojený pacient
2. Profesionální péče - kvalita v bezpečném prostředí
3. Výborné pracovní podmínky a personální vztahy
4. Ekonomicky stabilní a neustále se rozvíjející nemocnice


Hlavním účelem zřízení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace (dále jen Nemocnice) je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území. Jedná se o spádová území města Karviná, Orlová, Petřvald a obce Stonava, Dětmarovice, Doubrava a Petrovice u Karviné. Při plnění hlavního předmětu činnosti, Nemocnice v maximální možné míře spolupracuje s ostatními krajskými nemocnicemi tak, aby všechny výkony a činnosti související s poskytováním zdravotní péče byly prioritně zajištěny v rámci nemocnic, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je Moravskoslezský kraj.

Nemocnice provozuje mimo svou hlavní činnost, také doplňkovou činnost, která je v organizaci zajišťovaná plně v souladu se zřizovací listinou a v souladu s vydanými živnostenskými listy. Účetnictví doplňkové činnosti je vedeno zcela odděleně. Prostředky získané touto činností jsou využity ve prospěch hlavní činnosti.

Zdravotní péče je zajišťována v části Nemocnice Karviná a Orlová. Část Karviná zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních – interní oddělení, chirurgické oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, oční oddělení, gynekologicko-porodní oddělení, oddělení ARO a léčebna dlouhodobě nemocných (dále jen LDN). Část Karviná zajišťuje provoz odborných ambulancí, komplementů, zařízení transfúzní služby HTO, dvou lékáren a dále provozuje lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, děti a dorost a lékařskou pohotovostní službu stomatologickou. V části Orlová je péče zabezpečována ortopedickým oddělením, rehabilitačním oddělením, oddělením ARO a LDN. V Orlové je provozována vlastní ústavní lékárna a lékárna pro veřejnost, taktéž odborné ambulance a komplementy. Od konce roku 2010 jsou v Orlové otevřena oddělení následné intenzivní péče (dále jen NIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (dále jen DIOP). Nemocnice je také poskytovatelem pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v Karviné a Orlové.

V roce 2018 bylo v Nemocnici hospitalizováno celkem 17.225 pacientů, v ambulancích bylo provedeno 974.627 výkonů (ambulantních vyšetření) a na operačních sálech bylo realizováno 7.396 operací. Na porodním sále v Karviné se narodilo 994 dětí (počet porodů 991). V roce 2018 Nemocnice provozovala 58 ambulancí, z toho 40 ambulancí v Karviné a 18 v Orlové. V roce 2018 bylo realizováno celkem 67.577 převozů pacientů. Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců Nemocnice k 31. 12. 2018 je 1.131,29.

Úkoly stanovené zřizovatelem na rok 2018 byly průběžně plněny.


POZN.: Tyto informace vycházejí z výroční zprávy za rok 2018